• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

News & Events

News - Events

Photo

Video

General Meeting of Shareholders

1. Thư mời gửi Cổ đông HAMADECO

TailieuguiCodongHAMADECOphucvuDaihoi.pdf

2. Dự thảo quy chế làm việc tại Đại hội thường niên năm 2015

DuthaoQuychelamviectaiDaihoithuongnien.pdf

3. Tờ trình sửa đổi điều lệ tại Đại hội cổ đông

TotrinhSuadoiDieuletaiDaihoicodong.pdf

4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả năm 2014

4BaocaocuaBanTonggiamdocketquanam2014.pdf

5. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2014

5BaocaoHongdongcuaHDQTnam2014.pdf

6. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại Hội năm 2015

6BaocaocuaBan_kiemsoattrinhDaihoiDCD2015.pdf

7. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015

7PhuongantangvonDieulenam2015.pdf

8. Thông báo cho danh sách chi trả cổ tức năm 2014

8.Thongbaochodanhsachchitracotucnam2014.pdf