• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ( đã kiểm toán ) 30/03/2023
Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán ) 30/03/2023
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC kiểm toán riêng lẻ năm 2022 30/03/2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2022 sau kiểm toán so với tự lập 30/03/2023
QUÝ 4
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 19/01/2022
Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2022 19/01/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 4 năm 2022 19/01/2022
QUÝ 3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 21/10/2022
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 21/10/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 3 năm 2022 21/10/2022
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 22/08/2022
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 22/08/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC bán niên năm 2022 22/08/2022
QUÝ 2
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 29/07/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 29/07/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 2 năm 2022 29/07/2022
QUÝ 1
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 29/04/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 29/04/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 29/04/2022
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 ( đã kiểm toán ) 28/3/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 ( đã kiểm toán ) 28/3/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC năm 2021 28/3/2022
QUÝ 4
Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2021 28/1/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 28/1/2022
Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2021 28/1/2022
BCTC PHÁT HÀNH LẠI
Báo cáo tài chính Riêng năm 2020 25/11/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 25/11/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 25/11/2021
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021 25/11/2021
QUÝ 3
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021 30/10/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 30/10/2021
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 30/10/2021
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 20/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 20/08/2021
Giải trình thông tin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 20/08/2021
QUÝ 2
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 30/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 30/07/2021
Giải trính thông tin công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 30/07/2021
QUÝ 1
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 15/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 15/04/2021
Giải trính thông tin công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 15/04/2021
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 20/04/2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 20/04/2021
QUÝ 4
Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 20/01/2021
QUÝ 3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 20/10/2020
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
QUÝ 2
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
Giải trình Thông tin công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
QUÝ 1
Đính chính thông tin công bố trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình bổ sung biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 20/04/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 2 ) 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 1 ) 31/03/2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 31/03/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính năm 2018 22/03/2019
Báo cáo tài chính năm 2017 02/04/2018
Báo cáo tài chính năm 2016 31/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2015 31/03/2016