• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán 29/03/2024
Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã kiểm toán 29/03/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán 29/03/2024
QUÝ 4
Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của BCTC hợp nhất tự lập quý 4 năm 2023 30/01/2024
Báo cáo tài chính riêng quý 4 2023 30/01/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 2023 30/01/2024
QUÝ 3
Công văn giải trình biến động sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 năm 2023 30/10/2023
Báo cáo tài chính riêng quý 3 2023 30/10/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 2023 30/10/2023
BÁN NIÊN
Công văn giải trình chênh lệch LN sau thuế TNDN của BCTC Bán niên năm 2023 đã soát xét 29/08/2023
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2023 đã soát xet 29/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xet 29/08/2023
QUÝ 2
Công văn giải trình chênh lệch LN sau thuế TNDN của BCTC quý 2 năm 2023 28/07/2023
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 28/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 28/07/2023
QUÝ 1
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt Chào Bán thêm Cổ phần cho cổ đông hiện hữu 30/03/2023
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 28/04/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 28/04/2023
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ( đã kiểm toán ) 30/03/2023
Báo cáo tài chính Riêng năm 2022 ( đã kiểm toán ) 30/03/2023
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC kiểm toán riêng lẻ năm 2022 30/03/2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2022 sau kiểm toán so với tự lập 30/03/2023
QUÝ 4
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 19/01/2022
Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2022 19/01/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 4 năm 2022 19/01/2022
QUÝ 3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 21/10/2022
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 21/10/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 3 năm 2022 21/10/2022
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 22/08/2022
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 22/08/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC bán niên năm 2022 22/08/2022
QUÝ 2
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 29/07/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 29/07/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC quý 2 năm 2022 29/07/2022
QUÝ 1
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2022 29/04/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 29/04/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 29/04/2022
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính Riêng năm 2021 ( đã kiểm toán ) 28/3/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 ( đã kiểm toán ) 28/3/2022
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN của BCTC năm 2021 28/3/2022
QUÝ 4
Báo cáo tài chính Riêng quý 4 năm 2021 28/1/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 28/1/2022
Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2021 28/1/2022
BCTC PHÁT HÀNH LẠI
Báo cáo tài chính Riêng năm 2020 25/11/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 25/11/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 25/11/2021
Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2021 25/11/2021
QUÝ 3
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2021 30/10/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2021 30/10/2021
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 30/10/2021
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2021 20/08/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2021 20/08/2021
Giải trình thông tin công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 20/08/2021
QUÝ 2
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 30/07/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 30/07/2021
Giải trính thông tin công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 30/07/2021
QUÝ 1
Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 15/04/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 15/04/2021
Giải trính thông tin công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 15/04/2021
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Giải trình thông tin công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 20/04/2021
Báo cáo tài chính riêng năm 2020 20/04/2021
QUÝ 4
Giải trình báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 20/01/2021
Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 20/01/2021
QUÝ 3
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 20/10/2020
BÁN NIÊN
Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 6 tháng đầu năm 2020 14/08/2020
QUÝ 2
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 20/10/2020
Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
Giải trình Thông tin công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 20/10/2020
QUÝ 1
Đính chính thông tin công bố trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 22/04/2020
Giải trình bổ sung biến động về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2020 20/04/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 2 ) 31/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 ( bản 1 ) 31/03/2020
Báo cáo tài chính riêng năm 2019 31/03/2020
Văn bản Ngày phát hành Tải về
NĂM
Báo cáo tài chính năm 2018 22/03/2019
Báo cáo tài chính năm 2017 02/04/2018
Báo cáo tài chính năm 2016 31/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2015 31/03/2016