• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

VĂN BẢNNGÀY PHÁT HÀNH
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (sửa đổi, bổ sung) ngày 31/05/202431/05/2024
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung) ngày 31/05/202431/05/2024
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) ngày 31/05/202431/05/2024
Điều lệ HHV (sửa đổi, bổ sung) ngày 31.05.202431/05/2024
Điều lệ HHV (sửa đổi, bổ sung) ngày 02.02.202402/02/2024
Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) tại ngày 04/07/202304/07/2023
Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung) tại ngày 24/4/2023
24/04/2023
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung) tại ngày 24/4/2023
24/04/2023
Điều lệ Công ty (sua Doi, Bo Sung) Tai Ngay 20.12.2022
20/12/2022
Quy Che Noi Bo Ve Quan Tri Cong Ty (sua Doi, Bo Sung) Tai Ngay 24.4.2022
24/04/2022
Điều lệ Công ty ( sửa đổi, bổ sung ) ngày 24.4.202224/04/2022
Quy chế về Kiểm toán nội bộ20/01/2022
Điều lệ HHV ( sửa đổi 01.11.2021 )01/11/2021
Quy chế quản trị HHV ( sửa đổi 01.11.2021)01/11/2021
Phụ lục Điều lệ DII - thay đổi địa chỉ trụ sở chính15/07/2021
Quy Chế Công Bố Thông Tin (sửa đổi, Bổ Sung)13/07/2021
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị26/04/2021
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát26/04/2021