• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

1. Công bố thông tin về Đại Hội Đồng Cổ Đông

CongbothongtinveDaihoidongcodong2015.pdf

2. Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

BienbanDaihoidongcodongthuongnien2015.pdf

3. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015

NghiquyetDaihoidongcodongthuongnien2015.pdf