• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh daonh năm 2019-2020 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng