• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Công bố thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015

1. Công bố thông tin

Congbothongtin.pdf

2. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015

NghiQuyetDHdongcodongTNnam2015.pdf

3. Thông báo đính chính số liệu tại Nghị quyết Đại Hội

ThongbaodinhchinhsolieutaiNghiQuyetDH.pdf