• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 2021

1. Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Giấy xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

4. Thẻ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

5. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

6. Báo cáo kết quả SXKD 2020, kế hoạch 2021 – ĐHĐCĐ DII 2021.

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 – ĐHĐCĐ DII 2021

8. Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả 2021 – ĐHĐCĐ DII 2021.

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021 – ĐHĐCĐ DII 2021.

10. Báo cáo tài chính 2020 riêng đã kiểm toán (31.3.2021) – ĐHĐCĐ DII 2021.

11. Báo cáo tài chính 2020 hợp nhất đã kiểm toán (31.3.2021) – ĐHĐCĐ DII 2021.

12. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020, kế hoạch cổ tức 2021 – ĐHĐCĐ DII 2021.

13. Tờ trình thông qua tăng vốn điều lệ Công ty – ĐHĐCĐ DII 2021.

14. Tờ trình Phương án phát hành CPRL để hoán đổi nợ và phát hành cổ phần cho CĐHH – ĐHĐCĐ DII 2021.

15. Tờ trình Phương án niêm yết cổ phiếu HHV trên sàn HoSE – ĐHĐCĐ DII 2021.

16. Tờ trình thông qua thế chấp tài sản bảo đảm tại tổ chức tín dụng – ĐHĐCĐ DII 2021

17. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty – ĐHĐCĐ DII 2021.

18. Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế của Công ty – ĐHĐCĐ DII 2021.

19. Dự thảo Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

20. Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại ĐHĐCĐ – ĐHĐCĐ DII 2021.

21. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 – ĐHĐCĐ DII 2021.

22. Đơn xin từ chức thành viên ban kiểm soát.

23. Tờ trình của Ban Kiểm soát về thông qua Quy chế hoạt động BKS, miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.

24. Đơn đề cử ứng viên Ban Kiểm soát của cổ đông CTY CP Đầu tư Hải Thạch B.O.T

25. Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty – ĐHĐCĐ DII 2021.

26. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty – ĐHĐCĐ DII 2021.

27. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát – ĐHĐCĐ DII 2021.

28. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.