• vi
  • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 2. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
 3. Quy chế tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 do Hội đồng quản trị triệu tập bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
 4. Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
 5. (Mẫu) Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 6. (Mẫu) Văn bản kiến nghị về chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 7. Phiếu biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
 8. Báo cáo số 172/2022/BC-HHV ngày 28/3/2022 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.
 9. Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 10. Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
 11. Tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 28/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
 12. Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022
 13. Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 28/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
 14. Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 15. Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT
 16. Thông báo số 04/2022/TB-HĐQT ngày 25/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT
 17. (Dự thảo) Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022