• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thông báo về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Bản cáo bạch niêm yết của Công ty

1. Thông báo niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
2. Bản cáo bạch niêm yết.
3. Các phụ lục kèm theo bản cáo bạch như sau : 
3.1. Phụ lục 1 :

3.2. Phụ lục 2 :

3.3. Phụ lục 3 : 

3.4. Phụ lục 4 : 

3.5. Phụ lục 5 :