• vi
    • vi

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Thư mời họp và toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2024

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (trực tuyến).

4. Hướng dẫn tham dự và thực hiện quyền tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 năm 2024

5. Mẫu giấy ủy quyền.

6. Mẫu Văn bản kiến nghị chương trình đại hội.

7. Phiếu biểu quyết tại đại hội.

8. Báo cáo kết quả SXKD 2023 – kế hoạch SXKD 2024.

9. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 và đơn vị kiểm toán năm 2024.

10. Tờ trình  các nội dung liên quan đợt chào bán cổ đông hiện hữu năm 2023.

11. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2023

12. Báo cáo kết quả của HĐQT.

13. Tờ trình, báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội, quy chế tổ chức hoạt động BKS.

14. Tờ trình trả thù lao của HĐQT, BKS.

15. Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2024.

16. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

17. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

18. Tờ trình bổ sung, sửa đổi chi tiết ngành , nghề KD của HHV.

19. Tờ trình sửa đổi,  bổ sung điều lệ quy chế nội bộ về quản trị  công ty 2024.

20. Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS HHV nhiệm kỳ 2024 – 2029

21. Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

22. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024