• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

CBTT tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021

1. Thông báo mời họp và tài liệu cổ đông bất thường năm 2021.

2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của HĐQT HHV.

3. Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

4. Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

5. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

5.1. Phiếu biểu quyết lại các vấn đề trình có sửa đổi, bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

6. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

7. Mẫu Văn bản kiến nghị về Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

8. Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên bầu vào HĐQT HHV.

9. Mẫu Đơn đề cử ứng viên thành viên HĐQT HHV.

10. Mẫu Đơn ứng cử ứng viên thành viên HĐQT HHV.

11. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên bầu vào thành viên HĐQT HHV.

12. Báo cáo kết quả SXKD HHV 6 tháng đầu năm 2021, Chiến lược phát triển 2021-2025, tầm nhìn 2030.

13.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019, 2020 phát hành lại đã kiểm toán của HHV.

13.2.Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019, 2020 phát hành lại đã kiểm toán của HHV.

14. Tờ trình về việc tăng Vốn điều lệ của HHV.

15. Tờ trình về Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu HHV.

16. Tờ trình về việc sửa đổi chi tiết một số Ngành nghề SXKD của HHV.

17. Tờ trình thay đổi Trang website chính thức của HHV.

18. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của HHV.

19. Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT HHV.

20. Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT HHV của ông Nguyễn Thanh Trang.

21. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ HHV được thông qua tại cuộc họp.

22. Thông báo danh sách ứng viên bầu vào thành viên HĐQT HHV.

23. Thông báo về việc gửi Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

24. Thông báo cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.