• vi
    • en
    • vi
    • en

DEOCA Infrastructure

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

VĂN BẢN
Nghị quyết HĐQT về việc giữ nguyên danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 202921/05/2024
Thông cáo báo chí các thông tin liên quan đến HHV08/05/2024
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 202426/04/2024
Biên bản ghi nhận cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202426/04/2024
Danh sách ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-202915/04/2024
Thư mời họp và toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202404/04/2024
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty24/04/2023
Bổ dung nội dung chương trình cuộc họp và một số tài liệu họp DHCDTN năm 202317/04/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202302/04/2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202228/03/2022
CBTT Nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 202224/02/2022
CBTT. Cập nhật sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 202128/10/2021
CBTT tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 202111/10/2021
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông năm 202103/04/2021
Công bố hồ sơ đại hội đồng cổ đông 202015/06/2020
Đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát09/06/2020
Công bố hồ sơ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202001/06/2020
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 201912/07/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201925/03/2019
CBTT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201802/04/2018
Giấy chứng nhân đăng ký chứng khoán23/02/2018
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông25/08/2017
Nghị quyết số 40 của HĐQT20/06/2017
CBTT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Thường Niên 201715/03/2017
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/8/201611/08/2016
CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 12/8/201601/08/2016
Sơ Yếu Lý Lịch Ông Huỳnh Tấn Diệu20/03/2016
Báo cáo trình đại hội đồng thường niên năm 201620/03/2016
Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201620/03/2016
Tài liệu gửi cổ đông 201610/03/2016
Đại Hội Đồng Cổ Đông12/03/2015